Пропустити навігацію.
Головна
"З нами - комфортно та безпечно!"

Особливості відшкодування моральної шкоди за законодавством України.

Найчастіше позивач, чиї гарантовані законодавством України права порушені, високо оцінює свої моральні страждання. Виходячи з цього, суд визначає розмір відшкодування моральної шкоди (немайнової шкоди) в залежності від характеру і об’єму страждань (фізичних, душевних,психологічних та ін.), характеру немайнових втрат (їхньої тривалості, можливості відновлення, тощо) і з врахуванням інших обставин. В аспекті відшкодування моральної шкоди враховуються стан здоров’я потерпілого, тяжкість вимушених змін в йог життєвих і виробничих відносинах, ступінь зниження престижу, ділової репутації , час і зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану. При цьому суд, згідно законодавства України, зобов’язаний виходити з принципів справедливості, добросовісності і розумності.

Для цього, в першу чергу, необхідно дати визначення самому поняттю "моральна шкода". Як відомо, в радянські часи поняття моральної шкоди, а тим більше – механізму її відшкодування – не існувало. Цивільний кодекс УРСР не містив жодної норми, яка б врегульовувала це питання.

Така норма була запроваджена 6 травня 1993 року – через два роки після проголошення України незалежною. ЦК УРСР був доповнений ст. 440-1 "Відшкодування моральної (немайнової) шкоди".

Звичайно, на підставі лише цієї статті не можна було належним чином врегулювати процес відшкодування моральної шкоди, а тому Пленум ВСУ в своїй Постанові від 31 березня 1995 року роз’яснив судам механізм застосування даної статті. Крім ст. 440-1 були прийняті й інші закони, які більш детально конкретизували порядок відшкодування моральної шкоди.

Після прийняття нового Цивільного кодексу України 2003 року механізм відшкодування моральної шкоди вдосконалився. Новий ЦКУ більш детально врегулював інститут відшкодування моральної шкоди. Зокрема в ст. 23 ЦКУ визначено, що розмір моральної шкоди не залежить від розміру матеріальної; чітко встановлено перелік – в чому полягає моральна шкода:
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;
3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Крім того, було скасовано мінімальний розмір відшкодування (5 мінімальних заробітних плат), а також розширено перелік обставин, з урахуванням яких суд повинен визначати розмір відшкодування.

Але, на жаль, ані новий, ані старий ЦК не містять визначення поняття "моральна шкода". Законодавство, що регулює правовідносини в певних галузях, дає визначення стосовно особливостей цих галузей. Наприклад, ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" визначає моральну шкоду, як "шкоду, яку заподіяно особистим немайновим правам суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та яка призвела або може призвести до збитків, що мають матеріальне вираження".

Крім того, в законодавстві трапляються й інші визначення, які здебільшого носять описовий характер. Наприклад, ч. 5 ст. 4 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду" вказує: "Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду завдали моральної втрати громадянинові, призвели до порушення його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя".

На сьогоднішній день Верховним Судом України узагальнена практика щодо розгляду справ про відшкодування моральної шкоди, яка знайшла своє відображення в Постанові Пленуму ВСУ "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди " від 31 березня 1995 р. Ця Постанова є дещо застарілою, оскільки посилається на статті старого ЦК, однак загальні її принципи можуть бути використані на практиці. Крім того, свої рекомендації щодо порядку відшкодування моральної шкоди запропонувало Міністерство юстиції України в Листі від 13.05.2004 р.

Дякую за гарну

Дякую за гарну консультацію)))