Пропустити навігацію.
Головна

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ВИПЛАЧУВАТИ ЗАРПЛАТУ НАПЕРЕДОДНІ ВИХІДНИХ, А В ЯКИХ - В ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕНІ КОЛЕКТИВНИМ ДОГОВОРОМ?

Згідно з ст. 115 КЗпП України, ст. 24 Закону "Про оплату працi" термiни виплати заробiтної плати визначаються пiдприємствами самостiйно в колективному договорi, але заробiтна плата має виплачуватися не рiдше нiж 2 рази на мiсяць (через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв, та не пiзнiше вiд семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який провадиться виплата).

Але, конкретнi дати виплати зарплати пiдприємство встановлює самостiйно з урахуванням особливостей роботи.

Отже, у разі, якщо день виплати зарплати збiгається з вихiдним, святковим чи неробочим днем, зарплата виплачується напередоднi цих днів.

Таким чином, якщо день виплати зарплати збігається з святковим (неробочим) чи вихiдним, заробiтну плату слід виплатити напередоднi цих днiв, а наступну - в днi, визначенi колдоговором.