Пропустити навігацію.
Головна

Публікації

Мірошниченко О.А. має 33 публікації: з них 32 наукові праці та 1 навчальний посібник. Загальна кількість наукових публікацій у фахових виданнях України складає 12 статей, 1 монографія, 1 навчальний посібник з грифом МОН України (з них після захисту дисертації – 5). Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 15 наукових та навчально-методичних праць (з них 5 у фахових виданнях України).

Список наукових праць

Оксани Андріївни Мірошниченко

 1. Мірошниченко О.А. „Кадрове забезпечення сільськогосподарських підприємств Чернігівського регіону” // Сіверянський літопис, №2, 2000. – С.198 -199.
 2. Мірошниченко О.А. „Деякі аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств та його впливу на добробут населення” // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. У чотирьох частинах. За редакцією П. Т. Саблука, Київ, 2001. –С. 361-364.
 3. Мірошниченко О.А. „ Правове забезпечення трудових відносин на селі як основа запобігання виникненню колективних трудових спорів” // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення, №5, 2003. – С.43-47.
 4. 4. Мірошниченко О.А. „Трудові відносини та їх законодавче забезпечення в сільськогосподарському командитному товаристві” // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення, №6, 2004. – С.53-56.
 5. 5. Мірошниченко О.А. „ Правові аспекти формування трудових відносин у приватних сільськогосподарських структурах” // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення, №5, 2004. – С.55-60.(у наукових виданнях)

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Мірошниченко О.А. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві в умовах ринку [Текст] / О.А. Мірошниченко // Правова держава. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 16. – С. 616-623.
 2. Мірошниченко О.А. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві України та в країнах СНД (порівняльний аспект) [Текст] / О.А. Мірошниченко // Юрид. Україна. – 2005. – № 11(35). – С. 36-41.
 3. Мірошниченко О.А. Особливості правового регулювання робочого часу сільськогосподарських працівників [Текст] / О.А. Мірошниченко // Там же. – 2006. – №5(41). – С. 69-73.
 4. Мірошниченко О.А. Положення про трудову дисципліну сільськогосподарських працівників у проекті Трудового кодексу України [Текст] / О.А. Мірошниченко // Там же. – 2006. – № 8 (44). – С.13-19.
 5. Мірошниченко О.А. Правове регулювання виникнення трудових відносин сільськогосподарських працівників у проекті Трудового Кодексу України [Текст] О.А. Мірошниченко // Держава і право: зб. наук. пр. – Юрид. політ. науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – Вип. 33. – С. 351-358.
 6. Мірошниченко О.А. Особливості виникнення трудових правовідносин у галузі сільського господарства [Текст] / О.А. Мірошниченко // Організаційно-правові аспекти менеджменту економічної безпеки розвитку підприємництва та бізнесу: зб. матеріалів І міжвузів. наук.-практ. конф. ЧІІБіП МНТУ/ За заг. ред. В.В. Бондаря – Чернігів: РВВ „Юрист”, 2005. – С. 20-24.
 7. Мірошниченко О.А. Особливості правового регулювання трудових відносин членів сільськогосподарських виробничих кооперативів [Текст] / О.А. Мірошниченко // Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах: матеріали наук.-практ. конф. м. Суми, 2-4 черв. 2005 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Х.: Укр. асоціація фахівців труд. права, 2005. – С. 242-245.
 8. Мірошниченко О.А. Особливості правового регулювання трудових відносин членів сільськогосподарських виробничих кооперативів [Текст] / О.А. Мірошниченко // Трудове право України в контексті європейської інтеграції: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 25-27 трав. 2006 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Х.: Укр. асоціація фахівців труд. права, 2006. – С. 321-324.
 9. Мірошниченко О.А. Правове регулювання підстав виникнення трудових правовідносин у фермерському господарстві [Текст] / О.А. Мірошниченко // Актуальні проблеми кодифікації у трудовому праві: матеріали наук.-практ. конф., НаУКМА, м. Київ, 25 трав. 2006 р. / За заг. ред. В.Л. Костюка. – К.: Стилос, 2006. – С. 53-58.
 10. Мірошниченко О.А. Правове регулювання трудової дисципліни сільськогосподарських працівників [Текст] / О.А. Мірошниченко // Комплексна безпека підприємницької діяльності: економіко-правові засади, стратегія формування та перспективи розвитку: зб. матеріалів ІІ міжвузів. наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.В. Бондаря – Чернігів: РВВ „Юрист”, 2006. – С. 29-32.
 11. Мірошниченко О.А. Час відпочинку сільськогосподарських працівників у проекті Трудового Кодексу України [Текст] / О.А. Мірошниченко // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О., 2007. – С. 120-126.
 12. Мірошниченко О.А. Проблеми регулювання охорони праці сільськогосподарських працівників [Текст] / О.А. Мірошниченко // Комплексна безпека підприємницької діяльності: економіко-правові засади, інформаційно-технічні заходи, стратегія формування та перспективи розвитку: Зб. матеріалів ІІІ міжвузівської наук.-практ. конф. ЧІІБіП МНТУ. – Чернігів, РВВ ЧДІПСТП: „Юрист”, 2007. – С. 37-39.
 13. Мірошниченко О.А. Оплата праці в аграрній галузі на сучасному етапі[Текст] / О.А. Мірошниченко // Комплексна економічна безпека підприємництва: сучасні тенденції формування та перспективи розвитку, економіко – правові аспекти: Зб. матеріалів ІV міжвузівської наук.-практ. конф. ЧІІБіП МНТУ. – Чернігів, РВВ ЧДІПСТП, 2008. – С. 65-67.
 14. Мірошниченко О.А. Проблемні питання оплати праці сільськогосподарських працівників[Текст] / О.А. Мірошниченко // Трудове право України: сучасний стан та перспективи: матеріали наук.-практ. конф., м. Сімферополь, 22-24 трав. 2008 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – С.: Укр. асоціація фахівців труд. права, 2008. – С. 181- 184.
 15. Мірошниченко О.А. Актуальні проблеми правового регулювання припинення трудових відносин у сільському господарстві [Текст] / О.А. Мірошниченко // Сучасний вимір держави та права: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во „Іліон”, 2008. – С. 99.
 16. Мірошниченко О.А. Проблеми правового регулювання охорони праці на сучасному етапі [Текст] / О.А. Мірошниченко // Юрид. Україна. – 2009. – № 1(73). – С. 78-82.
 17. Мірошниченко О.А. Правове регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства [Текст] / О.А. Мірошниченко / Монографія. – К.,: ЗАТ „ДОРАДО”, 2008. – 130 с.
 18. Мірошниченко О.А. Проблеми правового регулювання зміни умов трудового договору [Текст] / О.А. Мірошниченко // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22-23 квітня 2009 р. / За ред. доцента В.В. Жернакова. – Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 166- 169.
 19. Мірошниченко О.А. Окремі проблеми правового регулювання трудових відносин у проекті Трудового кодексу України [Текст] / О.А. Мірошниченко // Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально-трудових відносин в Україні: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 05-06 червня 2009 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – С.: Укр. асоціація фахівців труд. права, 2009. – С. 43-46.
 20. Мірошниченко О.А. Правове регулювання охорони праці працівників на сучасному етапі [Текст] / О.А. Мірошниченко // Правова держава. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – Вип. 20. – С. 318-322.
 21. Мірошниченко О.А. Правове регулювання трудових відносин у проекті Трудового кодексу України [Текст] / О.А. Мірошниченко // Комплексна безпека підприємництва: технічні, технологічні та економіко-правові тенденції формування і розвитку. Збірник матеріалів V міжвузівської науково-практичної конференції ЧІІБІП МНТУ. – Чернігів, 2 квітня 2009 року/ За ред. проф. С.М. Шкарлета. – Чернігів, 2009. – 241-244.
 22. Мірошниченко О.А. Трудове право України [Текст]: Навч. посібник. – К.: «Дорадо-Друк», 2010. – 242 с.
 23. Мірошниченко О.А. Характеристика основних положень нових антикорупційних законів та їх співвідношення з чинним трудовим законодавством [Текст] / О.А. Мірошниченко // Техніко-технологічні та економіко-правові аспекти комплексної безпеки організації та розвитку підприємництва і бізнесу. Збірник матеріалів VІ міжвузівської науково-практичної конференції ЧІІБІП МНТУ. – Чернігів, 31 березня 2010 року/ За ред. проф. С.М. Шкарлета. – Чернігів, 2010. – С.175-176.
 24. Мірошниченко О.А. Правове регулювання охорони праці працівників на сучасному етапі [Текст] / О.А. Мірошниченко // Трудове право та проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави: матеріали науково-практичної конференції; м. Харків , 24-25 вересня 2010 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Харків: Укр. асоціація фахівців труд. права, Харківський економіко-правовий університет, 2010. – С. 204-208.
 25. Мірошниченко О.А. Деякі проблеми правового регулювання трудових відносин працівників державного сектору економіки / О.А. Мірошниченко // Форум права. – 2010. - №4. – С.637 - 640 (фахове видання України).
 26. Мірошниченко О.А. Підвищення кваліфікації працівника: необхідність чи додаткове навантаження на працівника та роботодавця? [Текст] / О.А. Мірошниченко // Правові засади працевлаштування та зайнятості населення в умовах ринкової економіки: матеріали науково-практичної конференції; м. Севастополь, 19-21 травня 2011 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Севастополь: Укр. асоціація фахівців труд. права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України, 2011. – С. 212-216.
 27. Мірошниченко О.А. Реформування трудового права України як одне із невідкладних завдань держави [Текст] / О.А. Мірошниченко // Система комплексної безпеки підприємництва: загальноекономічні, інформаційні, фінансові та правові аспекти, менеджмент її формування і розвитку. Збірник матеріалів VІІ міжвузівської науково-практичної конференції ЧІІБІП МНТУ. – Чернігів, 31 березня 2011 року/ За ред. канд..екон. наук, доцента Бобришевої – Шкарлет Т.О.. – Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2011. – С.139-140.
 28. Мірошниченко О.А. Соціальне забезпечення громадян як одне з пріоритетних завдань держави на сучасному етапі [Текст] / О.А. Мірошниченко // Менеджмент економічної безпеки підприємств, його економіко-правові, інформаційні і фінансові тенденції формування і розвитку. Збірник матеріалів VІІІ міжвузівської науково-практичної конференції ЧІІБІП МНТУ. – Чернігів, 29 березня 2012 року/ За ред. канд..екон. наук, доцента Бобришевої – Шкарлет Т.О.. – Чернігів, 2012. – С.171-174.
 29. Мірошниченко О.А. Порівняльний аналіз деяких норм чинного КЗпП України та Проекту Трудового кодексу України, що регулюють працю жінок-матерів [Текст] / О.А. Мірошниченко // Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції; м. Путивль , 14-16 червня 2012 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Путивль: Укр. асоціація фахівців труд. права, Сумський національний аграрний університет, 2012. – С. 48-51.